2005-06-25 06:48 6 46 1 mins

活着 | 嗷嗷嗷——变身超人!

亲爱的活着姐姐给牛画肖像啦,红色的披风哦哦哦哦哦……噢耶,牛牛万岁!牛牛超人万岁!

Today in History

2006  •  向日葵、诗人与初夏