2022-12-29 16:58 4 147 1 mins

2022游戏榜

top22-games.png


2022 年打游戏集中在春、夏、冬三季
春是 Hades & OlliOlli World
夏是 Time on Frog Island
冬可就太多了,感谢静默居家(?)

这一年共取得 37 个白金奖杯
其中里程碑是 200 白的 Hades

补完了老战神系列,补完了锈湖宇宙
依然没有开始玩《巫师3》,此梗已 7 年
新游戏不要紧,填坑要紧

Today in History

2021  •  2021我最喜欢的男孩子

2019  •  2019游戏榜

2009  •  榜单二

2005  •  猫之生存梦镜